Všeobecné obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY masážního studia Flamingo

(Dále jen VOP)

Ivana Michálková    IČO 47507934

Radek Houska         IČO 74378295

(dále jen Provozovatel)

Adresa provozovny: Gočárova 760, 500 02, Hradec Králové

Web:                          www.msflamingo.cz

Email:                         masaze@msflamingo.cz


1 - Základní ustanovení

Tyto VOP upravují právní závazkové vztahy mezi Provozovatelem masážních služeb a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient) Provozovatel poskytuje nabízené služby na základě živnostenského oprávnění a dalších dokladů potvrzujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu osobně, telefonicky, emailem, SMS, nebo prostřednictvím zprávy přes sociální sítě kupující potvrzuje svůj souhlas s těmito VOP. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služeb nevyužít.

Znění VOP může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.


2 - Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky, sms, e mailem nebo přes sociální sítě. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou, která na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas Provozovatele. Služby jsou poskytovány v rámci provozní doby.

Objednání / Zrušení termínu

Na objednávky služeb bude reagováno v průběhu provozní doby. Pokud se z vážných důvodů klient nemůže v dohodnutém termínu dostavit, informujte o této skutečnosti předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. Pozdější zrušení dohodnutého termínu masáže se považuje za absenci klienta.

Předčasný příchod

S ohledem na klienty, kteří jsou objednáni před vámi, se dostavte nejdříve 5 minut před stanoveným časem masáže. V případě dřívějšího příchodu je třeba posečkat v určených prostorách. Prosíme Vás o ohleduplnost, probíhá-li ve vedlejší místnosti masáž, abychom nebyli při práci rušeni.

Pozdní příchod

Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci klienta. U některých služeb kratšího časového rozsahu (45 minut a méně) výše uvedené aplikovat nelze a pokud dorazíte s více než 15minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí.

Absence klienta

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na objednanou proceduru se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada (na příslušný bankovní účet / v hotovosti) hodnoty rezervované doby ve výši objednané hodnoty objednané služby. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.

Očekávaný efekt

Provozovatel negarantuje očekávaný efekt masážních služeb.

Odmítnutí služby

Objednané služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

 • klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
 • (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši, ad....)
 • klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
 • klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • klient se během objednávání termínu či poskytování procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem
 • u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost Provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.


Předčasné ukončení služby

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

 • v průběhu procedury u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 • v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
 • v průběhu procedury se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
 • během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály.

Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 5 minut po skončení masáže.

Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor studia. Pak je vyžadováno soukromí a doprovod musí studio opustit. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

Masáže osob do 18 let

Dětem o mladistvým do 18 let jsou služby studia poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.


3 - Informovaný souhlas a prohlášení zákazníka

Klient je před prvním poskytnutím služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích a také o pocitových stavech, které se mohou dostavit po masážních službách.

Kontraindikace je případ, kdy je masáž úplně zakázána nebo je její provedení omezeno.

Přesný seznam kontraindikací je vypsán na www.msflamingo.cz, klient je na první návštěvě seznámen se všemi kontraindikacemi a s nutností Provozovatele informovat o změně svého zdravotního stavu, který by mohl být kontraindikací masáže.

Ve vybraných případech si masér vyžádá potvrzení ošetřujícího lékaře, protože by mohlo dojít ke zhoršení zdravotního stavu.

Pokud se klient rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas a odpovědnost za pravdivé informování Provozovatele o možných kontraindikacích masáže.


4 - Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba, za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po proceduře a za věci odložené v jiném prostoru než studia neručíme.


5 - Ceník

Ceník je zveřejněn na webových stránkách msflamingo.cz a je též k nahlédnutí ve studiu. Ceny platí pro základní provozní dobu. Nejsme plátci DPH.


6 - Dárkový poukaz

Použití dárkového poukazu
U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy.

Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné pouze na službu uvedenou na poukazu bez možnosti záměny za jinou.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby k tomuto datu odečtena z hodnoty certifikátu.


7 - Ochrana osobních údajů ("GDPR")

Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") Provozovatel (dále jen správce).

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt a další důležité informace). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí nezbytně nutných osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji plnit.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Správce osobní údaje používá pouze pro plnění objednaných služeb pouze on sám a nikdo jiný k nim nemá bez Vaší písemné žádosti přístup.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on sám jako poskytovatel služeb.


8. Platnost a účinnost

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 10. 3. 2022